Αντίστροφη όσμωση

Αντίστροφη όσμωση είναι μία μέθοδος η οποία επιτρέπει το διαχωρισμό αλάτων και οργανικών στοιχείων του νερού . Περνώντας μέσα από μία ημιπερατή συνθετική μεμβράνη , μετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας νερό. Η μεμβράνη βρίσκεται τοποθετημένη σε ειδική θήκη, ανθεκτική σε πιέσεις και διαβρώσεις. Παρακάτω ακολουθεί εικονική αναπαράσταση της λειτουργίας της αντίστροφης όσμωσης.

ro-diagram

Αντίστροφη όσμωση

Οι συσκευές αντίστροφης όσμωσης μπορεί να προορίζονται από μία απλή οικιακή συσκευή μέχρι και  για μεγάλες βιομηχανίες. Η μελέτη για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος επεξεργασίας νερού  ξεκινάει από μία ανάλυση του ύδατους ωστε να διαπιστωθεί πόσο επιβαρυμένο μπορεί να είναι το νερό (όπως σκληρότητα, βαριά μέταλλα, τοξικά μέταλλα, νιτρικά άλατα κ.τλ.) . Το σύστημα  αντίστροφης όσμωσης από το το  πρόφιλτρο και τα την κύρια μονάδα επεξεργασίας.  Το σύστημα  τοποθετείται σε ανοξείδωτη βάση έτοιμη προς χρήση.

??????????????????????

Αντίστροφη όσμωση

 

Μεγάλη εφαρμογή η αντίστροφη όσμωση βρίσκει σε ενυδρεία ψαριών, και σε βιομηχανικές χρήσεις.

Βιολογικοί καθαρισμοί

Βιολογικοί καθαρισμοί από την εταιρία ClearWater.

Το σύστημα του Βιολογικού καθαρισμού βασίζεται στην τεχνολογία SBR μέθοδος ενεργού ιλύος με κύριο χαρακτηριστικό την διακοπτόμενη τροφοδοσία της δεξαμενής.

Είναι μονάδα κλειστού τύπου που διασπά τις βλαβερές προσμίξεις των λυμάτων και τις μετατρέπει σε νερό κατάλληλο για απόρριψη στο περιβάλλον. Βασική αρχή λειτουργίας είναι η ανάπτυξη μικροοργανισμών (βακτηρίων), τα οποία υπάρχουν στην φύση και τρέφονται με οργανικές ουσίες που υπάρχουν στα οικίακα λύματα. Από την διάσπαση αυτών των ουσιών εκκρίνουν νερό και άλλα μη βλαβερά παράγωγα, γίνεται δηλαδή διάσπαση και απενεργοποίηση των οργανικών ουσιών – φορτίων. Αυτά τα βακτήρια χρειάζονται οξυγόνο, γι αυτό και η μονάδα είναι εξοπλισμένη με σύστημα αερισμού των λυμάτων (αντλία & φυσητήρες).

βιολογικός καθαρισμός

Η υποδοχή των καθημερινών λυμάτων γίνεται στον θάλαμο πρωτοβάθμιας καθίζησης της δεξαμενής, Στο θάλαμο πρωτοβάθμιας καθίζησης διοχετεύονται καθημερινά τα λύματα. Αυτή είναι μια στεγανή σηπτική δεξαμενή με στόμιο εισόδου που γεμίζεται στην αρχή με νερό, όπως και όλο το σύστημα και δέχεται όλα τα λύματα (λουτρά, WC, πλυντήρια, κουζίνα κλπ) Στην δεξαμενή αυτή κατακρατούνται η λάσπη και τα λίπη των λυμάτων, υπάρχει δε σε αυτή και ένα φίλτρο που δεν επιτρέπει την δίοδο των επιπλέοντων στερεών προς το δεύτερο στάδιο. Ο χώρος αυτός είναι κλειστός και ο αερισμός του γίνεται με την εξαέρωση των σωληνώσεων της τουαλέτας, Όταν ο θάλαμος αυτός γεμίσει με υπερχείλιση (σύνδεση των χώρων με σωλήνα που λειτουργεί ως σιφόνι), τα οργανικά και μικροβιακά φορτισμένα λύματα ρέουν προς τον θάλαμο αερισμού ενεργού ίλυος (βιολογικός αντιδραστήρας). Ακολουθεί η φάση της αερόβιας επεξεργασίας με την ύπαρξη των βακτηριδίων.

rotoseptic_no_2

Βιολογικοί καθαρισμοί (τύπος compact)

Η δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση των βακτηριδίων ή μικροοργανισμών, συντελεί στην αποδόμιση του οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων και το μετατρέπουν σε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και περισσότερη βιομάζα. Η ανάπτυξη των βακτηριδίων γίνεται με την διακεκομμένη ή συνεχή οξυγόνωση. Η οξυγόνωση επιτυγχάνεται με την χρήση αεραντλίας κατάλληλης παροχής ανάλογης του φορτίου που πρέπει να επαξεργαστεί. ‘Οταν λειτουργούν οι αεριστήρες γίνεται η αερόβια επεξεργασία. Όταν ολοκληρώνεται η φάση επεξεργασίας έρχεται η φάση ηρεμίας κατα την οποία γίνεται η καθίζηση της ίλυος στον πυθμένα αφήνοντας μια διαυγή ζώνη επεξεργασμένου καθαρού νερού. Το καθαρό αυτό νερό από την δευτερεύουσα δεξαμενή η οποία έχει την μορφή αντεστραμένου κώνου, με υπερχείλιση απομακρύνεται μέσω της σωλήνας εξόδου αφού έχει ήδη απολυμανθεί από τον χλωριωτή που βρίσκεται ενσωματωμένος στο σύστημα.

Το σύστημα αυτό έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής αν λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να γίνεται διαχωρισμός των νερών πλυντηρίων τα οποία χρησιμοποιούν χλώρια καθαρισμού ή υγρά καθαρισμού μη βιοδιασπώμενα. Αν περάσουν στον χώρο βιολογικής επεξεργασίας σκοτώνουν τα βακτήρια οπότε ο βιολογικός δεν λειτουργεί.

Πλεονεκτήματα της μονάδας:

  Γρήγορη απόσβεση σε σχέση με μια κοινή συμβατική δεξαμενή κλειστού τύπο, όπου αν υπολογιστεί ότι η ανάγκη κάθε ατόμου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά είναι 150 – 200 λίτρα, τότε ανάλογα χρειάζεται αντίστοιχα συχνές εκκενώσεις πράγμα που κοστίζει αρκετά.

    Τα λύματα χωρίς επεξεργασία μολύνουν το έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα την θάλασσα. Οι   απορροφητικοί     βόθροι είναι επιζήμιοι για το περιβάλλοξν και την δημόσια υγεία.

    Έχουν υψηλή απόδοση.

Ελάχιστο κόστος λειτουργίας.

   Μικρός χώρος εγκατάστασης με ασφαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Το 92% των λυμάτων με την κατάλληλη και σωστή επεξεργασία είναι δυνατόν να γίνει καθαρό νερό κατάλληλο για αρδευση.

   Αποφυγή έκλυσης οσμών με τη σωστή λειτουργία.

  Δεν έχει μηχανικά μέρη εκτός της αεραντλίας.

   Η χλωρίωση είναι ενσωματωμένη στο σύστημα

 Τρεις δεξαμενές σε μια από γραμμικό πολυαιθυλένιο LLDPE.

βιολογικοί 2

Αρχική λειτουργία – εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση γίνεται υπόγεια ή υπέργεια, σε υπόγεια εγκατάσταση απαιτήτε στη εκσκαφή να είναι το σημείο εισόδου κάτω απο την σωλήνα αποχέτευσης το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να συγκρατεί το βάρος και να είναι επίπεδο και σταθερό (τσιμέντο καθαριότητας).

Απαιτέιται επίσης αποστράγγιση του φρεατίου και αγκύρωση της δεξαμενής καθώς και γόμωση με άμμο.

Κατα την αρχική λειτουργία πραγματοποιείται:

Σύνδεση του αποχετευτικού αγωγού με το σύστημα.

   Σύνδεση παροχής ρεύματος με την αεραντλία της μονάδας

    Πλήρωση της δεξαμενής με νερό (όλοι οι θάλαμοι).

  Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος χωρίς φορτίο λυμάτων.

   Για την γρήγορη εκκίνηση του συστήματος, στις πτώτες έξι μέρες στη λεκάνη τουαλέτας ρίχνουμε από ένα φλιτζάνη τροφή. Στη συνέχεια στον δεύτερο θάλαμο αερόβιας επεξεργασίας ρίχνουμε μια ταμπλέτα βακτήρια

 

 

βιολογικοί 3

Η μέθοδος απολύμανσης με UV

Η μέθοδος απολύμανσης με UV , αποτελεί  το φιλικότερο σύστημα απολύμανσης του νερού, αποτελώντας ταυτόχρονα και μια οικολογική λύση.

Πρόκειται για μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο, όπου η πλήρης απολύμανση μπορεί να επιτευχθεί εκθέτοντας το νερό για μερικά δευτερόλεπτα σε υπεριώδες φως που εκπέμπεται από ειδικούς λαμπτήρες ατμού υδραργύρου , χαμηλής πίεσης με μήκος κύματος 254 νανόμετρα. Η ακτινοβολία αυτή είναι ικανή να καταστρέψει όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς που εκτίθoνται σ΄αυτήν.

Untitled

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος επεξεργασίας νερού με  υπεριώδη ακτινοβολία είναι:

1) ταχεία απολύμανση σε 3-5 sec

2) δεν διαφοροποιεί το pH, την οσμή, τη γεύση και τη χημική σύνθεση του νερού

3) ελάχιστος κόστος λειτουργίας και συντήρησης

4) εύκολη τοποθέτηση

5) καθαρό περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από οξειδώσεις.

 

Αποσκληρυντής νερού

Αποσκληρυντής νερού για την απομάκρυνση αλάτων Ca (ασβεστίου) και Mg (μαγνησίου) που υπάρχουν στο νερό. Η σκληρότητα του νερού , είναι ένα απο τα χαρακτηριστικά του που προκαλεί προβλήματα κατα την χρήση του εξαιτίας των επικαθίσεων που δημιουργούνται σε επιφάνειες, δάπεδα, πλακάκια, λέβητες, πλυντήρια ρούχων, θερμοσίφωνες, καφετιέρες κ.τ.λ.

Για την ολική ή μερική απομάκρυνση των ιόντων αυτών , η πλέον κατάλληλη μέθοδος είναι η χρήση του αποσκληρυντή με ρητίνη ιοντοεναλλαγής. Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι η ανταλλαγή των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου της ρητίνης. Όταν η ρητίνη κορεστή τότε ακολουθείται η διαδικασία της αναγέννησης με τη χρύση διαλύματος αλατιού (NaCl)  μέσω του όγκου της ρητίνης.

solutions-choose_system.aspx

Λειτουργία compact

Οι μονάδες αποσκλήρυνσης αποτελούνται από το δοχείο ρητίνης, την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο άλμης στο οποίο πραγματοποιείται ο κορεσμός του διαλύματος χλωριούχου νατρίου.

 Oι αποσκληρυντές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. στους ογκομετρικούς ( λειτουργούν αυτόματα με βάση την κατανάλωση του νερού)

2. στους χρονικούς (λειτουργούν αυτόματα με βάση τον χρονικό έλεγχο σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό)

softener

Αποσκληρυντής compact

Οι αποσληρυντές έχουν μεγάλη γκάμα εφαρμογών όπως: οικίες, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων, νοσοκομεία, λέβητες κ.τ.λ

Η εταιρία Clearwater με έδρα στην Θεσσαλονίκη, συνεργάζεται με έναν από τους μεγαλύτερους Αμερικάνικους οίκους στην επεξεργασία νερού.  Αποσκληρυντές  mini compact παροχής από 1,2 κυβικα/ώρα εως και 2,4 κυβικά/ώρα, αποσκληρυντές από 1,2 κυβικά/ώρα εως και 4,4 κυβικά/ώρα, επαγγελματικοί αποσκληρυντές δίδυμοι ογκομετρικοί  μέχρι και 5,6 κυβικά/ώρα. Οι compact αποσκληρυντές διατίθονται και σε χρονικούς και ογκομετρικούς αποσκληρυντές.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
- Χώρος στέγασης προφυλασσόμενος
– Αποχέτευση στο χώρο εγκατάστασης
– Παροχή ρεύματος 220V
– Εγκατάσταση πρόφιλτρου αιωρούμενων στην είσοδο του αποσκληρυντή  για αποφυγή προβλημάτων (μόνιμη διαρροή στην  αποχέτευση) και  στην αυτόματη βαλβίδα ελέγχου
– Νερό τροφοδοσίας απαλλαγμένο από σίδηρο (<0,15ppm)   και μαγνήσιο (<0,04ppm) τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τη ρητίνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
–  Όταν πρόκειται για νερό γεώτρησης πρέπει να γίνεται ανάλυση νερού για εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων ιόντων
–  Πίεση εισόδου μεγαλύτερη από 2 bar.
–  Θερμοκρασία νερού εισόδου μικρότερη από 49οC.

flayer

Αποσκληρυντής compact

Επαγγελματικός αποσκληρυντής: Δίδυμος ογκομετρικός αποσκληρυντής για συνεχή 24ώρη λειτουργία με δυνατότητα παροχής 5,7 κυβικά/ώρα όταν λειτουργούν εναλλασσόμενα ή με διπλάσια παροχή οταν λειτουργούν παράλληλα.